Szkodniki, w jakiejkolwiek działalności, czy to w obiektach mieszkalnych czy w magazynach i zakładach produkcyjnych, mogą przyczyniać się do powstania bardzo dużych szkód. Obecność szczurów, myszy i innych gryzoni jest niedopuszczalna zwłaszcza w sektorze spożywczym, ze względu na poważne zagrożenia, jakie ze sobą niosą. W tym celu stosowane są odpowiednie programy zwalczania i ochrony przed szkodnikami, które mają za zadanie monitorowanie ich aktywności, określenie obszaru ich występowania oraz dobór odpowiednich sposobów mających na celu ich efektywne eliminowanie.

Jesteśmy w stanie przygotować program zabezpieczenia budynku dla każdego rodzaju działalności, w tym między innymi dla sklepów, restauracji, barów, zakładów gastronomicznych, a także dla przedsiębiorstw związanych z obrotem oraz produkcją żywności i innych. Każdy program opracowujemy w oparciu o indywidualne wymogi klientów oraz specyfikę funkcjonowania danej firmy.

Ochrona przed szkodnikami może również obejmować montaż stacji deratyzacyjnych, detektorów owadów oraz monitoring.

Karmniki, czyli stacje deratyzacyjne, umożliwiają systematyczne kontrolowanie zagrożeń występujących ze strony gryzoni, zwłaszcza takich jak myszy oraz szczury. W obiektach mogą zostać ponadto zamontowane detektory owadów, umożliwiające kontrolowanie zagrożeń występujących ze strony karaluchów, mrówek, prusaków, itp.

Poza karmnikami i detektorami, cennych informacji o bytowaniu gryzoni jest w stanie dostarczyć także monitoring. Polega on na regularnym wykonywaniu zaplanowanej sekwencji obserwacji i pomiarów wszystkich aspektów mających na celu określenie aktywności szkodników i uzyskania danych, niezbędnych do oceny dotychczasowych działań oraz do wykorzystania w przyszłych planach zwalczania szkodników.

Słowo audyt nie musi wywoływać złych emocji. Z naszą pomocą zweryfikujecie Państwo stopień zagrożenia wystąpienia szkodników w obiekcie. Obiektywnie ocenimy istniejący system ochrony przed szkodnikami, przedstawiając jego mocne i słabe strony oraz zaproponujemy działania, które w przyszłości wpłyną na poprawę jego funkcjonowania. Dobrze funkcjonujące zabezpieczenie sanitarne firmy, zgodne z przepisami prawa i warunkami systemowymi to gwarancja sukcesu w prowadzonym biznesie. Audyt zerowy jest bezpłatny.

Program zwalczania szkodników – bezpieczne i higieniczne warunki produkcji

Profesjonalnie wdrożony oraz właściwie utrzymywany program zwalczania szkodników stanowi gwarancję pełnej skuteczności działań i pozwala uniknąć problemów w kontakcie z organami kontrolującymi. Przed wdrożeniem HCCP należy spełnić tzw. „wymogi wstępne”, czyli Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP oraz Dobrej Praktyki Higienicznej GHP. Systemy te wymagają między innymi:

  • prowadzenia dokumentacji działań i szkoleń pracowników z zakresu higieny,
  • stosowania instrukcji utrzymania higieny pomieszczeń,
  • wykonywania czynności w produkcji żywności w warunkach zapewniających jej właściwą jakość